Menu
Koszyk

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://salon-kosiarek.pl prowadzony jest przez Paweł Gwizdała, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą OFFLINIA Paweł Gwizdała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie, NIP: 683-190-97-79, REGON: 120800242. 

2. Dane kontaktowe: 

Adres korespondencyjny (obsługa klienta, obsługa reklamacji):

OFFLINIA Paweł Gwizdała 

Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie

Poczta elektroniczna: info@salonkosiarek.pl 

Kontakt telefoniczny: 12 251 55 51 (koszt połączenia wg stawki operatora)

Godziny pracy: 

Pon. – Pt. 9: 00 – 18: 00, Sobota: 9: 00 – 13: 00 (kwiecień – wrzesień)

Pon. – Pt. 9: 00 – 16: 00, Sobota: Nieczynne (październik – marzec)


3. Terminologia pojęć użytych w regulaminie:

a) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień;

c) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Zawarte w niniejszym regulaminie postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

d) Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży;

e) Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://salon-kosiarek.pl

f) Sprzedawca/Usługodawca – Paweł Gwizdała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OFFLINIA Paweł Gwizdała, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie, NIP: 683-190-97-79, REGON: 120800242.

4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

a) umożliwia zapoznanie się z ofertą dostępną na stronie Sklepu,

b) umożliwia składanie zamówień w celu zawarcia umowy sprzedaży,

c) umożliwia rejestrację Konta Klienta,

d) usługi dodatkowe: Formularz kontaktowy, Przypomnij hasło, Recenzje.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:


a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 7,8,10,Vista, Linus, OsX, Android,

b) aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

c) aktywne konto poczty elektronicznej,

d) najnowsza dostępna wersja przeglądarki internetowej Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox,

e) włączona obsługa apletu JavaScript, plików cookies,

f) włączona wtyczka Flash Player,

g) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (np. firewall).


5. Za szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczna uznaje się m.in.:

a) spam czyli niezamówiona informacja handlowa przekazywana drogą elektroniczną,

b) oprogramowanie malware, spyware,

c) robaki internetowe,

d) możliwość bycia narażonym na phishing,

e) piractwo internetowe.


6. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie plików cookies jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu. Usługobiorca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia, w takim wypadku korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają działania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.


§ 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Rejestruj”, następnie w formularzu rejestracji należy wykonać następujące czynności:

a) wybrać grupę Klienta: Sklep/Serwis lub Klient,

b) podać dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer fax, 

c) dane adresowe, jako Klient: ulica, numer domu/lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj, województwo,

d) dane adresowe, jako Sklep/Serwis: nazwa firmy, numer NIP, ulica, numer domu/lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj, województwo,

e) dane do logowania: hasło, powtórz hasło,

f) kliknąć na przycisk „Dalej”.


2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. W celu zakończenia procedury rejestracyjnej, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Usługobiorca, który dokonał rejestracji Konta, ma dostęp do panelu administracyjnego „Moje Konto”.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

4. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: info@salonkosiarek.pl lub w formie pisemnej na adres: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.


§ 4 Zamówienia


1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. W celu złożenia zamówienia, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Do koszyka”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, z możliwością aktualizacji koszyka (zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie produktu).

3.  W przypadku posiadania kodu rabatowego, możliwe jest aktywowanie kodu rabatowego w zakładce „Kod rabatowy” oraz kliknięcie na przycisk „Zatwierdź kupon”. Natomiast w przypadku posiadania kodu upominkowego, możliwe jest aktywowanie kodu upominkowego w zakładce „Kod upominkowy” oraz kliknięciu na przycisk „Zatwierdź bon”.

4. Na etapie koszyka Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Kontynuuj zakupy”, lub sfinalizować zakup, klikając na przycisk „Zamawiam”. 

5. W kolejnym kroku Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia, do wyboru są następujące opcje: 

a) Nowy Klient – rejestracja Konta, klikamy na przycisk „Dalej”, po czym wyświetla się formularz rejestracji Konta, w którym należy podać następujące dane: 

  • Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer fax,
  • Twoje hasło: hasło, powtórz hasło,
  • Twój adres: ulica, numer domu/lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj, województwo,
  • Kliknąć na przycisk „Kontynuuj”,

b) Nowy Klient „Gość” – zamówienie składane jest poprzez formularz zamówienia,

c) Klient Stały posiadający Konto w Sklepie – podajemy adres e-mail, hasło i klikamy na przycisk „Zaloguj”.

6. Następnie dokonujemy wyboru formy dostawy oraz formy płatności. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i zobowiązuję się do zapłaty”. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia.

7. W przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną, Klient składając zamówienie podaje Sprzedawcy nazwę towaru, ilość towaru, formę płatności, sposób dostawy, adres dostawy, numer telefonu a także wedle wyboru, adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny celem potwierdzenia zamówienia. Klient informowany jest o łącznej cenie wybranych towarów, koszcie dostawy a także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie zobowiązany jest ponieść z tytułu umowy sprzedaży. Po złożeniu przez Klienta zamówienia drogą telefoniczną, Sprzedawca przesyła na podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy sprzedaży (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia tj. nazwa towaru, ilość, cena, koszty dostawy, sposób dostawy, forma płatności, adres dostawy).


§ 5 Ceny


1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

3. W związku z zawarciem umowy sprzedaży Sprzedawca wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży tj. paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.


§ 6 Sposoby i terminy płatności za towar


1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność przelewem za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24,

c) płatność za pobraniem – płatność u kuriera przy dostarczeniu przesyłki,

d) płatność gotówką przy odbiorze towaru w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.


2. Płatność przelewem należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski, numer rachunku: 54 1050 1445 1000 0091 3492 8580. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych poprzez system Przelewy24, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki. 

4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu Przelewy24 prowadzi PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87  Regon: 301345068

5. W przypadku wyboru sposobu płatności Apple Pay / Google Pay płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, Blok 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlandia,

6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności w szczególności może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od dokonania przedpłaty w całości lub w części niezależnie od wybranej przez Klienta formy płatności.

7. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawiony do odstąpienia od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


§ 7 Terminy, sposoby i koszty dostawy


1. Sprzedawca dostarcza towar w terminie od 2 do 10 dni roboczych, lecz nie później niż w terminie 30 dni, chyba że w opisie danego produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:  

a) przy płatności przelewem, płatności przez Przelewy24 termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b) przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


2. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem następujących firm: DPD, InPost, FedEx, DHL, Pocztex oraz transport własny. 

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia. 

4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem: Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 00 do 18: 00 oraz w sobotę od 9: 00 do 13:00. Termin przygotowania towaru do odbioru przez Klienta oblicza się w następujący sposób:

a) przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b) przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 


§ 8 Opinie w sklepie internetowym


1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.


2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.


3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io. 

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. 


6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia. 


7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora. 


§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) zgdne z którą jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać od Sprzedawcy: 

a) naprawy towaru;

b) wymiany towaru.

2. Ponadto Konsument, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy Sprzedawca: 

a) odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

b) nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

c) próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal;

oraz w sytuacjach, gdy: 

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenat.

3. Sprzedawca, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub odpowiednio Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie, pisemnie na adres: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie lub drogą mailową na adres: info@salonkosiarek.pl

5. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej prosimy o podanie w zawiadomieniu następujących informacji: 

a) dane Klienta: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, 

b) dane dotyczące wadliwego towaru – nazwa towaru, data zakupu, opis dostrzeżonej wady w towarze

c) preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał naprawy lub wymiany towaru albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi), jeżeli brak zgodności zostanie ujawniony przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.)

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks Cywilny).

10. Zawarte w niniejszym § 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§ 10 Gwarancja


1. Na niektóre towary dostępne w Sklepie internetowym w szczególności na maszyny, producent udziela gwarancji. Informacja o udzielonej gwarancji jak i czas trwania gwarancji znajduje się w opisie danego produktu na stronie Sklepu. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje wraz z towarem oraz dowodem zakupu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową określonej w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.)

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: info@salonkosiarek.pl lub pisemnie na adres: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 

b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Zawarte w niniejszym § 11. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej,

b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00, opłata za połączenie według stawki operatora) lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl 

3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sprzedawcy do kontaktu to: info@salonkosiarek.pl


§ 13 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Usługa „Przypomnij hasło” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych do panelu Konta Klienta w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy w zakładce „Zaloguj” kliknąć na przycisk „Zapomniałem hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło oraz kliknąć na przycisk „Dalej”. Usługa „Przypomnij hasło” świadczona jest nieodpłatnie.  

2. Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców i umożliwia wysłanie wiadomości do Usługodawcy. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt”, następnie należy podać: imię, adres e-mail, wpisać odpowiednią treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie. 

3. Usługa „Recenzje” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców i umożliwia dodawanie recenzji do wybranych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać produkt mający być przedmiotem recenzji i kliknąć na karcie produktu na zakładkę „Napisz recenzję”. Następnie należy dokonać oceny produktu poprzez zaznaczenie odpowiedniej ilości gwiazdek, wpisać treść opinii oraz kliknąć na przycisk „Dalej”. Usługa „Recenzje” świadczona jest nieodpłatnie. 


§ 14 Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych


1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Zamawiam i zobowiązuję się do zapłaty”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie/zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz sposobu zapłaty.


§ 15 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@salonkosiarek.pl lub pisemnie na adres: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, datę i okoliczności powstania zdarzenia a także opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, ewentualnie sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę. 

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.


§ 16 Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

3. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:

a) wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,

b) prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,

c) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.


4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.


5. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a) dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu/lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj, województwo). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy (nazwa firmy) oraz numer NIP,

b) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP,

c) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu/lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj, województwo). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.


6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

b) z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.


7. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) firmom kurierskim, zajmującym się dostawą przesyłek kurierskich,

b) operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

c) podmiotom świadczącym usługi księgowe,

d) podmiotom świadczącym obsługę informatyczną dla Sklepu internetowego, dostawcy oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego a także hostingu.

e) podmiotom zbierającym opinie o sklepach i produktach


8. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@salonkosiarek.pl


10. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

a) dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

b) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

c) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku d) do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).


§ 17 Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętych regulaminem, zmiany danych Usługodawcy wskazanych w regulaminie, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opisy, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Poprzednia wersja regulaminu znajduje się pod adresem: https://salon-kosiarek.pl/regulamin-do-31-12-2022

Wcześniejsza wersja regulaminu znajduje się pod adresem: https://salon-kosiarek.pl/regulamin-do-7-04-2021

Wcześniejsza wersja regulaminu znajduje się pod adresem: https://salon-kosiarek.pl/regulamin-do-31-12-2020


Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)


– Adresat: OFFLINIA Paweł Gwizdała, Kokotów 271, 32 – 002 Węgrzce Wielkie, adres e-mail: info@salonkosiarek.pl numer telefonu: 12 251 55 51

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić